Trang chủ

Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

PDF.InEmail


I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Các nhiệm vụ của Trung Tâm Điều tra dư luận xã hội:

- Thực hiện nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội;

- Nắm bắt, phân tích, tổng hợp dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện quan trọng;

- Tiến hành các cuộc điều tra xã hội học về dư luận xã hội liên quan đến các vấn đề xã hội (công tác xã hội, an sinh xã hội, bình đẳng giới, dân số và kế hoạch hóa gia đình, quyền trẻ em, HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội,…) phục vụ quá trình hình thành, hoàn thiện và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước;

- Đề xuất các biện pháp định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội, thúc đẩy quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm trao đổi về chuyên môn kinh nghiệm và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội theo quy định của pháp luật.

II.ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM

- Xây dựng trung tâm trở thành một trong những tổ chức đầu ngành về nghiên cứu, tư vấn về dư luận xã hội;

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trung tâm về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn dư luận xã hội, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia trong nước;

- Xây dựng mạng lưới các cơ quan, cá nhân trong nước về dư luận xã hội;

- Mở rộng phạm vi hoạt động và thực hiện các nghiên cứu, tư vấn, đánh giá về dư luận xã hội các vấn đề xã hội.

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. Th.S Nguyễn Phan Lâm, Phó Giám đốc

2. TS. Trịnh Hòa Bình

3. PGS.TS Trần Cao Sơn

4. CN Phan Quốc Thắng

5. Lê Thế Lĩnh, HĐ phòng


Tin cũ hơn:

Hộp thư bạn đọc

Đăng ký nhận tin

Thống kê

Các thành viên : 11
Nội dung : 494
Liên kết web : 54
Số lần xem bài viết : 3806735